Luchtkwaliteit

Grote Zorgen bewoners Nijmegen West en Weurt over luchtkwaliteit .

Bewoners wijken Hees, Waterkwartier, Weurt, Neerbosch-Oost, Kinderdorp Neerbosch voeren actie.

De kranten staan er vol mee: de uitstoot van asfaltcentrale APN. In juni is een 17 x hogere uitstoot gemeten van naftaleen. Naftaleen behoort tot de groep Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Bedrijven zijn verplicht uitstoot van ZZS te voorkomen. Als dat niet kan geldt een minimalisatieplicht. Uitstoot boven de norm kan dus gewoon niet!

Wat ons evenveel zorgen baart is dat de sterk verhoogde uitstoot van naftaleen duidt op de ververwerking van teerhoudend asfalt. Dit is sinds 2001 verboden, vanwege de uitstoot van PAKs, waaronder het sterk kankerverwekkende benzoapyreen!
Asfalt dat wordt verzameld bij het frezen van oude wegen ( met name in Brabant en Limburg) bevat vaak nog teer en PAKs. Om dit te kunnen recyclen moet het eerst thermisch worden gereinigd in speciale installaties. Kennelijk is dit bij de APN niet gebeurd.

Wij maken ons zorgen. Hoe vaak is teerhoudend asfalt verwerkt in het verleden en hoe vaak zal dit nog gebeuren? Dit kun je niet – zoals de gemeente nu voorstelt – met een dwangsom en een enkele incidentele meting stoppen zo vrezen wij. Verder is er regelmatig stankoverlast en irriterende lucht die op je longen slaat, afgelopen vrijdag nog.
Wij willen dat de APN sluit ! Woensdag a.s. vergadert de raad hierover. Een aantal politieke partijen hebben al aangegeven een motie voor sluiting te steunen. Wil je ook schone lucht in de wijk? Vraag dan uw raadslid om sluiting van de asfaltfabriek. Op de website dorpsbelanghees.nl vind je een voorbeeldbrief.

Daarnaast gaat het ook om wat andere bedrijven uitstoten, en wat dat opgeteld betekent voor de lucht in onze wijken. Wij, vertegenwoordigers van de 5 wijken hebben al in januari aan de ODRN gevraagd om een overzicht van vergunde emissies. Dit overzicht komt er nu in november. De wethouder heeft toegezegd het meetplan dat vorige week in de raad is besproken daarop aan te passen.

En natuurlijk willen we ook weten hoe het zit met de uitstoot van fijnstof, vanwege de toegenomen verkeersdruk op de Energieweg (S100) en de scheepvaart. Daarom hebben we de gemeente gevraagd het RIVM-meetstation aan de Graafseweg te verplaatsen naar de energieweg en extra fijnstof-metingen te doen langs de Neerbosscheweg, Energieweg, ín de wijken en langs de Waal. Ook het ultrafijnstof (grotendeels gevormd door roetdeeltjes), dat volgens de Gezondheidsraad bewezen schadelijk is voor de gezondheid en waarvan de uitstoot moet worden teruggedrongen, willen we door uitgebreidere roetmetingen door de gemeente in kaart laten brengen.

Dinsdag 21 en donderdag 23 september organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten (digitaal) Het is goed om daar je zorgen te uiten en vragen te stellen aan de deskundigen. Wil je voorafgaand aan de info-avond meer achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over onze inbreng op het meetplan en inspraak bij de raad, ga dan naar de website van de Wester: www.dewester.info .


Wijkraad Neerbosch-Oost heeft zich bij 4 wijken in West aangesloten

Vorig jaar heeft u uit de media kunnen vernemen over het plan van de asfaltmenginstallatie om de benzeenuitstoot te mogen verhogen. Uiteindelijk is een beoogde aanvraag, door protesten van bewoners uit omringende wijken, niet doorgezet.
Dit is de aanleiding dat na enige druk vanuit enkele wijken, de gemeenteraad aangaf meer aandacht te willen geven aan de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en met bewoners in overleg te gaan.

In februari van dit jaar heeft Wijkraad Neerbosch-Oost zich aangesloten bij de wijken uit het stadsdeel Nijmegen-West die deelnemen aan het overleg met de gemeente over de luchtkwaliteit.
In maart heeft een overleg tussen de wijken en enkele deskundigen plaats gehad, nadien werd een lijst met vragen aan de gemeente toegestuurd.
De vragenlijst werd in april en mei in enkele online vergaderingen met de gemeenteraad, wethouder Tiemens en in het 5Wijkenoverleg verder besproken.
De online vergaderingen mondden uit in een concept meetplan maar werd door de wijken nog niet als bevredigend ervaren. De wijken zijn voornemens om enkele deskundigen te raadplegen om het concept meetplan te toetsen.LUCHTKWALITEIT NIJMEGEN WEST EN WEURT (augustus 2021)

Het College van B&W heeft onlangs het Meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West goedgekeurd. De vertegenwoordigers van de 5 wijken Waterkwartier, Hees, Neerbosch, Kinderdorp Neerbosch en Weurt zijn betrokken bij de totstandkoming van het meetplan. Samen met een extern deskundige hebben we hebben meerdere keren in het overleg met de gemeente inbreng geleverd. We hebben onder meer gepleit voor meer meetlocaties voor Stikstof, Fijn stof en Roet langs de drukke verkeersaders, langs de Waal en ín de omliggende wijken. Ook hebben we gepleit voor monitoring van de uitstoot van benzeen en andere zogenaamde ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen), en een overzicht van de totale uitstoot door de industrie op het bedrijventerrein TPN-West.

Niet al onze wensen zijn gehonoreerd in het plan dat nu voorligt. Zo komen er wel meer meetlocaties voor Stikstof, maar niet voor Fijn stof. Metingen daarvan worden gerelateerd aan de resultaten van het LML-station van het RIVM aan de Graafseweg. Wij hebben gepleit – door de veranderde verkeersstromen – voor een extra LML-station aan de Energieweg, maar het is niet duidelijk of dat er überhaupt kan komen. Roetmetingen worden weliswaar 3 maanden uitgevoerd, waarna wordt gekeken of voortzetting nodig is, maar de vraag is of die periode lang genoeg is om daarover te kunnen besluiten. Benzeenmetingen worden wel uitgevoerd, maar het overzicht en monitoring van de totale uitstoot door de industrie van ZZS en de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid is nog niet in dit meetplan opgenomen.

Een belangrijk aandachtspunt is ook of met dit meetplan wordt voldaan aan de uitvoering van de moties over luchtkwaliteit die door de Raad zijn aangenomen. Zo ontbreekt vooralsnog een tijdgebonden stappenplan om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren op basis van de meetresultaten.

8 september vergadert de Raad over het meetplan. Uiteraard zullen we vanuit de bewonersorganisaties de raadsleden vooraf op de hoogte brengen van onze kritiek- en aandachtspunten. Naar verluid worden er door de gemeente medio september bewonersavonden gepland om burgers te informeren over het meetplan. Wij zullen jullie via de bewonersorganisaties (Wijkvereniging Ons Waterkwartier, Dorpsbelang Hees, Wijkraad Neerbosch, Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch, Weurt +) voorafgaand aan die info-avonden nog verdere uitleg geven over het plan en de bespreking in de raad.

Mocht je nu al meer willen weten over het meetplan en wat we als bewonersvertegenwoordigers hebben gedaan stuur dan een mail naar secretariaat@WVOW.nl.

WVOW (mede namens de vertegenwoordigers van de 5 wijken)