Kanaalzone-Zuid – Goffert/Winkelsteeg

Voortgang januari 2022

Variant1 of variant2?

Huishoudens aan de Serenadestraat hebben een uitnodiging voor vandaag en morgen (25 en 26 januari 2022) van de gemeente in de bus gekregen om onder het genot van een kopje koffie of thee de favoriete variant te kiezen dat op het talud van de Graafseweg moet worden gerealiseerd: Variant 1 of Variant 2

Wijkraad Neerbosch-Oost heeft zich sinds het voorjaar van 2021 betrokken gevoeld bij de plannen van de gemeente over de voor ons belangrijke punten: de toegangswegen naar het plan Kanaalzone-Zuid en hebben voor de Graafseweg een ander geluid laten horen!

De gescheiden rijbanen van de Graafseweg samen te voegen aan de kant van het spoortalud.

Er ontstaat ruimte voor (bescheiden) woningbouw aan de kant van de wijk.

Nieuwe bouwtechnieken leiden naar geen of minder last van de geluidsbelasting van de verlegde Graafseweg, spoorlijn en activiteiten op Winkelsteeg.

Een smalle groene buffer scheiden woningen van de weg

Voordelen:

 • Verbetering van de leefomgeving van de bewoners.
 • Geluidsreductie en vermindering verkeersmilieuaspecten zoals fijnstof, NOx en roet.
 • Bewoners van de nieuwe woningen aan de kant van onze wijk hebben toegang naar winkelcentrum, school en winkelcentrum in het hart van de wijk.
 • Kansen op meer vergroening aan de kant van de Serenadestraat.

Burgerparticipatie (inspraak) in de gemeente Nijmegen is voor het lokale bestuur altijd een dingetje geweest en zo ook tijdens deze dagen krijgen de genodigden van de Serenadestraat, na het verwerken van informatie en “we hebben ook met de wijkraad gesproken”, alleen een keuze voorgeschoteld.

Ingediende visie van Wijkraad Neerbosch-Oost

De gemeente Nijmegen denkt na over een toekomstplan voor de Kanaalzone-Zuid. Dat is grofweg het gebied aan weerszijden van
het Maas-Waalkanaal, ten zuiden van de Neerbosscheweg, zie figuren. Ook bedrijventerrein Winkelsteeg en het gebied rondom station Goffert zijn hier onderdeel van.

In het kader van gewenste participatie door bewoners van de stad heeft de Wijkraad Neerbosch-Oost gemeend een aanbeveling te bieden voor de toegangswegen naar het Plan Kanaalzone-Zuid. Deze aanbeveling vormt voor de Wijkraad Neerbosch-Oost een leidraad in het overleg met de gemeente Nijmegen.

De aanleiding voor het toekomstplan is de Omgevingsvisie “Nijmegen, stad in beweging”. Deze is vastgesteld door het college van B&W en naar de gemeenteraad gestuurd voor definitieve besluitvorming. Deze visie gaat over de inrichting van de stad in de komende 20 jaar. Er staat onder meer in dat de toekomstige groei van inwoners en werkgelegenheid binnen de bestaande stadsgrenzen zoveel als mogelijk worden opgevangen. Dat betekent dat de gemeente op zoek is naar ruimte voor extra woningen en werkplekken in verschillende gebieden in de stad, waaronder de Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg

Neerbosch-Oost
Deze wijk grenst aan het bestemmingsgebied Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg. De wijk wordt voornamelijk begrensd door de N326, die in de S103 overgaat (Graafseweg) en het Maas-Waalkanaal.
De Neerbosscheweg, ‘Groene Route’ of S100, doorsnijdt de wijk en is één van de belangrijkste routes door Nijmegen.
Deze toegangswegen naar de Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg zijn belangrijk voor de leefomgeving van de bewoners van Neerbosch-Oost.
Het kan een belangrijk moment zijn tijdens de fases naar de verwezenlijking van het toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg om de leefomgeving van de bewoners van Neerbosch-Oost te verbeteren.

Neerbosscheweg
De huidige Neerbosscheweg is gesplitst langs beide zijden van het Bastionhotel en de appartementen Neerbosscheweg.

Een aanbeveling van de wijkraad Neerbosch-Oost is om deze onwenselijke situatie voor de bewoners van de wijk te verbeteren.

Verbetering
Voor de toekomstige plannen Kanaalregio-Zuid is het advies de beide rijbanen op de Neerbosscheweg ter hoogte van de kruising Rosa de Limastraat en OCHuismanstraat samen te voegen en deze langs de
kant van de sportvelden van Quick1888 te leiden.

Voordelen
– Geen doorgaand verkeer tussen Bastionhotel, de appartementen Neerbosscheweg en bewoning aan de Aubadestraat
– De ruimte benutten, tussen appartementen Aubadestraat, Bastionhotel en appartementen Neerbosscheweg door aanleg toegangsweg naar hotel en appartementen.
– Significant minder geluidsoverlast tussen Bastionhotel, appartementen Neerbosscheweg en appartementen Aubadestraat
– Significant minder luchtvervuiling van het verkeer aan de bewoning van de Aubadestraat

Op de kruising Rosa de Limastraat/OCHuismanstraat:
a. Verkort traject tijdens het oversteken voor fietsers en voetgangers
b. Het overstekend fiets- en voetgangersverkeer ondervindt bijna geen hinder zodat de doorstroming verbetert.
c. Verbetering door verbreding van de fietsovergangen

Nadelen
Bewoners van de flatwoningen aan de zijde van de sportvelden van de Neerbosscheweg hebben geen verbetering geluidsoverlast en luchtkwaliteit na de aanpassing

Aanpassing infrastructuur
● Rijbanen Neerbosscheweg ter hoogte van het kruispunt OC Huismanstraat en Rosa de Limastraat samenvoegen
● Aangepast deel Neerbosscheweg te leiden langs de rand van sportvelden Quick1888
● Aanleggen van een toegangsweg of parallelweg voor toegang hotel en bewoners naar Bastionhotel en appartementen Neerbosscheweg

Inrichting Nelson Mandelaplein
Verwachtingen
● Versmalling van de Graafseweg wordt de komende jaren verder doorgevoerd tot aan de Neerbosscheweg.
● Wegdek overbodig deel versmalde Graafseweg (vanaf centrum) wordt verwijderd
● Rijbanen Graafseweg vanaf woonboulevard na Graafsebrug worden samengevoegd naar de kant van het spoortalud voor de aansluiting kruising Neerbosscheweg
● Enkele afslag naar stationgebied Goffert

Voordelen
1. Ruimte tussen Boekstaetedreef en sportvelden beschikbaar voor woningbouw
2. Verbetering snelfietsroute Dennenstraat door verbreding; verkorte oversteek over versmalde Graafseweg
3. Ruimte tussen verlegde Graafseweg (aan de kant van het spoortalud) en de wijk Neerbosch-Oost voor woningbouw.
4. Vergroeningsstrook langs de verlegde Graafseweg als groene buffer voor de nieuwe bebouwing
5. Bewoners van de nieuwe woningen aan de kant van Neerbosch-Oost hebben toegang naar winkelcentrum, scholen, etc. in het hart van de wijk.
6. De nieuwe bebouwing door nieuwe bouwtechnieken geen of minder last van de geluidsbelasting van de verlegde Graafseweg, spoorlijn en activiteiten op Winkelsteeg.
7. Geluidsreductie en vermindering verkeers milieuaspecten zoals fijnstof, NOx en roet voor Neerbosch-Oost.

Rotonde Nelson Mandelaplein
In de toekomstvisie Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg staat een rotonde gepland. De indruk wordt gewekt dat deze rotonde dezelfde structuur zal hebben als die op het Gaziantepplein.
Door de complexe verkeersstructuur op de rotonde Gaziantepplein ontstaat oponthoud tijdens de spitsuren op de Neerbosscheweg. Door het oponthoud zijn er regelmatig blokkades op de kruising Rosa de Limastraat/ OCHuismanstraat op de Neerbosscheweg.
De Wijkraad raadt daarom de aanleg van een rotonde af op het Nelson Mandelaplein.

Vrijgekomen ruimte
Indien een reguliere kruising wordt geprojecteerd, versmalde Graafse weg naar de verlegde Graafseweg:
1. Is er ruimte voor voor meer vergroening
2. Te benutten voor uitbreiding of verbreding van fietsroutes.


Opmerkingen en bronnen – (nog) niet in het conceptstuk:

Na de aanpassingen aan de Groene Route om de doorstroming te verbeteren is een evaluatie geweest die aantoonde dat het aantalvoertuigverliesuren van 1126 uren met 6 uren werd verminderd.

MuConsult_bv_Monitoring en evaluatie SLIM Benutten_-_Arnhem-Nijmegen_Eindrapport.pdf
Dit rapport is het eerste van een serie over vervoer in de file BOC_-bjilage_1_Evaluatie_Beter_Benutten_1Eindrapport(PS2015-554)
Blz 7 punt 2.3.11 Nijmegen Groene Route
Blz 10 punten 4 Inleiding en punt 4.1 Tabel: project 20A

BOC_-bjilage_3_Eindevaluatie_Stedelijk_Weginspecteur_Arnhem-Nijmegen(PS2015-554).pdf
Pagina 10 – 13

Voortgang

Op 2 april was een digitale meeting van vertegenwoordigers van de wijkraad met een projectmanager van het bureau, dat door de gemeente is aangesteld met betrekking tot de inpassing van de Kanaalzoneplannen m.b.t. uitvoerbaarheid, duurzaamheid, milieu en draagvlak.
De ingediende zienswijze over het verleggen van de Neerbosscheweg is door Haskoning ingetekend en wordt behandeld als een tweede optie voor toegang naar het plan Kanaalzone-Zuid.
Omdat in de plannen veel positieve aspecten zitten m.b.t. duurzaamheid en milieu, heeft Bureau Haskoning al een voorlopige uitwerking gemaakt van een deel van het plan in combinatie met de kanaalzone plannen. Hierover werd van gedachten wisseld om te kijken of ze facetten uit het plan goed begrepen hebben.
De wijkraad heeft nog een aantal verduidelijkingen, aandachtspunten en argumenten kunnen aandragen welke interessant zijn.
Aan het gesprek is een goed gevoel overgehouden met betrekking tot een aantal voorgestelde verbeteringen ten aanzien van de leefbaarheid in Neerbosch.

Overall
In dit overleg is er met de Wijkraad Neerbosch Oost gesproken over de ingediende variant van de wijkraad omtrent de positionering van de Graafse Weg en Neerbossche Weg. Doel van dit overleg is de memo verduidelijkt te krijgen en vanuit de gemeente inzicht te geven in hoe de afweging momenteel integraal wordt opgesteld om te komen tot een optimale positionering van de infrastructuur.

Positionering Graafse Weg noord-zijd Broeksteatehof

Voorkeur Noordzijde Broektaetehof Graafse Weg te verwijderen en enkel aan de zuidzijde te situeren. Aangegeven door gemeente dat in eerste onderzoeken dat dit ruimtelijk niet lijkt te passen. Nader onderzoek wordt hier nog op uitgevoerd door de Gemeente Nijmegen.
Indien de Graafseweg naar zuidzijde verplaatst wordt ontstaat er op de noordzijde mogelijkheid voor woningbouw. Ontsluiting daarvan kan plaats vinden door gebruik te maken van het Vedelpad (het fietspad langs de sportvelden).

Positionering Neerbosche Weg oostzijde Bastion
De Wijkraad geeft de volgende argumenten als voordeel voor de situering van de gehele Neerbosche weg aan de oostzijde van het Bastion:

 • Betere toegang voor Bastion Hotel en Flat Hendrik via het luwe gebied (waar voorheen Neerbosche weg lag);
 • In- en uitvoegstrook van Bastion en flat Hendriks niet meer op Neerbosche weg, waardoor minder verstoring is van doorgaand verkeer door in en uitvoegend verkeer vanuit Bastion hotel en flat Hendriks.
 • Completeren van het Neerbosch Rondje (natuurwandelpad);
 • Het creëren van een rustgebied voor de wijk;
 • Mogelijkheid tot het doortrekken van langzaam verkeer met een betere aansluiting tot het station.
 • Minder overlast in de wijk mbt verkeersoverlast op geluid en fijnstof.
 • Overzichtelijker kruispunt bij OC Huismanstraat/Rosa de Limastraat.

Positionering Graafseweg ter plaatse van N326
Situering van de Graafse weg situeren zo dicht mogelijk tegen het
spoor:

 • Minder overlast in de wijk mbt verkeersoverlast op geluid en fijnstof.
 • De mogelijkheid om de nieuwbouw tegen de overlast te weren (geluid en fijnstof).
 • Uitbreiding van de wijk waarbij de wijk een grotere facilitaire rol krijgt dat als impuls wordt beschouwd.
 • Het heeft de voorkeur om de Graafse weg zo dicht mogelijk tegen het spoor te situeren.
 • Overtuiging vanuit de wijkraad dat er een eenvoudigere en overzichtelijkere kruising met de (aangepaste) Neerboscheweg kan ontstaan.

Ingebrachte kans van hergebruik
De huidige geluidswering (diffractoren) langs het gedeelte van de Neerboscheweg welke een andere bestemming
krijgt, kunnen ingezet/gebruikt worden langs de Graafseweg vanaf de brug richting nieuwe kruising Neerboscheweg/nieuwbouw, waardoor geluidsoverlast van zowel spoor als wegverkeer verminderd zal worden.