Categorie Archief Actueel

Kanaalzone-Zuid – Goffert/Winkelsteeg

De gemeente Nijmegen denkt na over een toekomstplan voor de Kanaalzone-Zuid. Dat is grofweg het gebied aan weerszijden van
het Maas-Waalkanaal, ten zuiden van de Neerbosscheweg, zie figuren. Ook bedrijventerrein Winkelsteeg en het gebied rondom station Goffert zijn hier onderdeel van.

In het kader van gewenste participatie door bewoners van de stad heeft de Wijkraad Neerbosch-Oost gemeend een aanbeveling te bieden voor de toegangswegen naar het Plan Kanaalzone-Zuid. Deze aanbeveling vormt voor de Wijkraad Neerbosch-Oost een leidraad in het overleg met de gemeente Nijmegen.

De aanleiding voor het toekomstplan is de Omgevingsvisie “Nijmegen, stad in beweging”. Deze is vastgesteld door het college van B&W en naar de gemeenteraad gestuurd voor definitieve besluitvorming. Deze visie gaat over de inrichting van de stad in de komende 20 jaar. Er staat onder
meer in dat de toekomstige groei van inwoners en werkgelegenheid binnen de bestaande stadsgrenzen zoveel als mogelijk worden opgevangen. Dat betekent dat de gemeente op zoek is naar ruimte voor extra woningen en werkplekken in verschillende gebieden in de stad, waaronder de Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg

Neerbosch-Oost
Deze wijk grenst aan het bestemmingsgebied Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg. De wijk wordt voornamelijk begrensd door de N326, die in de S103 overgaat (Graafseweg) en het Maas-Waalkanaal.
De Neerbosscheweg, ‘Groene Route’ of S100, doorsnijdt de wijk en is één van de belangrijkste routes door Nijmegen.
Deze toegangswegen naar de Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg zijn belangrijk voor de leefomgeving van de bewoners van Neerbosch-Oost.
Het kan een belangrijk moment zijn tijdens de fases naar de verwezenlijking van het toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg om de leefomgeving van de bewoners van Neerbosch-Oost te verbeteren.

Neerbosscheweg
De huidige Neerbosscheweg is gesplitst langs beide zijden van het Bastionhotel en de appartementen Neerbosscheweg.

Een aanbeveling van de wijkraad Neerbosch-Oost is om deze onwenselijke situatie voor de bewoners van de wijk te verbeteren.

Verbetering
Voor de toekomstige plannen Kanaalregio-Zuid is het advies de beide rijbanen op de Neerbosscheweg ter hoogte van de kruising Rosa de Limastraat en OCHuismanstraat samen te voegen en deze langs de
kant van de sportvelden van Quick1888 te leiden.

Voordelen
– Geen doorgaand verkeer tussen Bastionhotel, de appartementen Neerbosscheweg en bewoning aan de Aubadestraat
– De ruimte benutten, tussen appartementen Aubadestraat, Bastionhotel en appartementen Neerbosscheweg door aanleg toegangsweg naar hotel en appartementen.
– Significant minder geluidsoverlast tussen Bastionhotel, appartementen Neerbosscheweg en appartementen Aubadestraat
– Significant minder luchtvervuiling van het verkeer aan de bewoning van de Aubadestraat

Op de kruising Rosa de Limastraat/OCHuismanstraat:
a. Verkort traject tijdens het oversteken voor fietsers en voetgangers
b. Het overstekend fiets- en voetgangersverkeer ondervindt bijna geen hinder zodat de doorstroming verbetert.
c. Verbetering door verbreding van de fietsovergangen

Nadelen
Bewoners van de flatwoningen aan de zijde van de sportvelden van de Neerbosscheweg hebben geen verbetering geluidsoverlast en luchtkwaliteit na de aanpassing

Aanpassing infrastructuur
● Rijbanen Neerbosscheweg ter hoogte van het kruispunt OC Huismanstraat en Rosa de Limastraat samenvoegen
● Aangepast deel Neerbosscheweg te leiden langs de rand van sportvelden Quick1888
● Aanleggen van een toegangsweg of parallelweg voor toegang hotel en bewoners naar Bastionhotel en appartementen Neerbosscheweg

Inrichting Nelson Mandelaplein
Verwachtingen
● Versmalling van de Graafseweg wordt de komende jaren verder doorgevoerd tot aan de Neerbosscheweg.
● Wegdek overbodig deel versmalde Graafseweg (vanaf centrum) wordt verwijderd
● Rijbanen Graafseweg vanaf woonboulevard na Graafsebrug worden samengevoegd naar de kant van het spoortalud voor de aansluiting kruising Neerbosscheweg
● Enkele afslag naar stationgebied Goffert

Voordelen
1. Ruimte tussen Boekstaetedreef en sportvelden beschikbaar voor woningbouw
2. Verbetering snelfietsroute Dennenstraat door verbreding; verkorte oversteek over versmalde Graafseweg
3. Ruimte tussen verlegde Graafseweg (aan de kant van het spoortalud) en de wijk Neerbosch-Oost voor woningbouw.
4. Vergroeningsstrook langs de verlegde Graafseweg als groene buffer voor de nieuwe bebouwing
5. Bewoners van de nieuwe woningen aan de kant van Neerbosch-Oost hebben toegang naar winkelcentrum, scholen, etc. in het hart van de wijk.
6. De nieuwe bebouwing door nieuwe bouwtechnieken geen of minder last van de geluidsbelasting van de verlegde Graafseweg, spoorlijn en activiteiten op Winkelsteeg.
7. Geluidsreductie en vermindering verkeers milieuaspecten zoals fijnstof, NOx en roet voor Neerbosch-Oost.

Rotonde Nelson Mandelaplein
In de toekomstvisie Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg staat een rotonde gepland. De indruk wordt gewekt dat deze rotonde dezelfde structuur zal hebben als die op het Gaziantepplein.
Door de complexe verkeersstructuur op de rotonde Gaziantepplein ontstaat oponthoud tijdens de spitsuren op de Neerbosscheweg. Door het oponthoud zijn er regelmatig blokkades op de kruising Rosa de Limastraat/ OCHuismanstraat op de Neerbosscheweg.
De Wijkraad raadt daarom de aanleg van een rotonde af op het Nelson Mandelaplein.

Vrijgekomen ruimte
Indien een reguliere kruising wordt geprojecteerd, versmalde Graafse weg naar de verlegde Graafseweg:
1. Is er ruimte voor voor meer vergroening
2. Te benutten voor uitbreiding of verbreding van fietsroutes.


Opmerkingen en bronnen – (nog) niet in het conceptstuk:

Na de aanpassingen aan de Groene Route om de doorstroming te verbeteren is een evaluatie geweest die aantoonde dat het aantalvoertuigverliesuren van 1126 uren met 6 uren werd verminderd.

MuConsult_bv_Monitoring en evaluatie SLIM Benutten_-_Arnhem-Nijmegen_Eindrapport.pdf
Dit rapport is het eerste van een serie over vervoer in de file BOC_-bjilage_1_Evaluatie_Beter_Benutten_1Eindrapport(PS2015-554)
Blz 7 punt 2.3.11 Nijmegen Groene Route
Blz 10 punten 4 Inleiding en punt 4.1 Tabel: project 20A

BOC_-bjilage_3_Eindevaluatie_Stedelijk_Weginspecteur_Arnhem-Nijmegen(PS2015-554).pdf
Pagina 10 – 13

Vervolg APN asfaltcentrale

Beste Wijkbewoner
Het samen optrekken van de wijkraden en het wijd uitzetten van onze zorgen, heeft effect gehad.
Het verzenden via de post van het verzoek tot handhaving is gelukkig niet meer nodig, zie onderstaand

Subject: PERSBERICHT ASFALTCENTRALE NIJMEGEN TREKT VERZOEK TOT VERRUIMING VERGUNNING IN

PERSBERICHT

Woensdag 11 november 2020

ASFALTCENTRALE NIJMEGEN TREKT VERZOEK TOT VERRUIMING VERGUNNING IN

NIJMEGEN – Dura Vermeer maakt bekend geen gebruik te willen maken van de verruiming van de vergunning voor haar asfaltcentrale aan de Energiewieg in Nijmegen. Het bouwconcern heeft vandaag een verzoek tot intrekking voor het tijdelijk verhogen van de emissienorm van benzeen voor Asfalt Productie Nijmegen (APN) bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen ingediend.

Het intrekken gebeurt op eigen initiatief, waarbij de maatschappelijke onrust die in de buurt is ontstaan een rol heeft gespeeld. Het verzoek tot verruiming van de vergunning was onderdeel van een landelijk project, geïnitieerd door asfalt producerende bedrijven.

Voor meer informatie:
woordvoerder Dura Vermeer

Neerbosch-Oost

Voor de wijk

De Wijkraad Neerbosch-Oost heeft als credo ‘Ten dienste van de wijk en al zijn bewoners’

Bereikbaar

We zijn voorlopig bereikbaar via het contactformulier op deze website.

Verbinden

Door het bouwen van een kennisnetwerk met bewoners kan verbinding worden gelegd tussen actieve groepen
Het Forum waar u mee kunt denken over een actueel onderwerp.

Aanspreekpunt gemeente

Wij willen de kennis in de wijk graag benutten in het overleg met gemeente en andere organisaties

Informatie

Het is de bedoeling iedereen zo goed mogelijk te informeren door middel van deze website, wijkblad en sociale media.

Onderwerpen

Door de variëteit aan onderwerpen kan met een kennisnetwerk inhoud worden gegeven aan steun van actieve groepen aan het overleg tussen organisaties.


IMPRESSIE GROTE PROTESTMANIFESTATIE

“VerLICHT ons van de stinkfabriek”

WOENSDAG 22 SEPTEMBER 18.30 UUR werd bij de APN asfaltcentrale geprotesteerd

Veel buurtbewoners van Nijmegen-West en Weurt hebben gereageerd op de protestoproep. Er werden door kinderen en buurtbewoners een groot aantal potjes met waxinelichtje neergezet voor de fabriek: om gezien te worden door de Nijmeegse politiek en dat de raad het “licht” ziet.
In de gemeenteraadsvergadering wordt op deze avond gestemd over de fabriek. De verwachting van de ptotesterende buurtbewonerst is dat ALLE raadsleden voor sluiting van de fabriek stemmen.

GESCHROKKEN VAN DE UITSTOOT? DEMONSTREER MEE!
UW MENING TELT!!!

AANDACHTSPUNTEN WIJKRAAD NEERBOSCH OOST

Aan de hand van meerdere aandachtspunten heeft de wijkraad werkgroepen samengesteld waarin zoveel mogelijk punten worden meegenomen.

Naast werkgroepen zijn er meer zaken die we op de voet volgen, zoals bijvoorbeeld de voortgang van de ‘Omgevingswet’. Deze wet heeft direct invloed op de inspraak van medezeggenschapsorganen met betrekking tot voorgenomen besluiten van overheden.
Daarnaast sluiten wij ook aan bij wijkraden die overkoepelende belangen behartigen zodat we een gezamenlijke vuist kunnen maken.

Wilt u zaken inbrengen of meepraten met de wijkraad, meld dat dan op de website of stuur een bericht naar de secretaris via: secretaris@wijkraadneerboschoost.nl
Ook als u inbreng heeft met betrekking tot de getoonde werkgroepen!!

A. Werkgroep: Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie NBO e.a.:
Brede Werkgroep met meerdere aandachtspunten.
Actueel: o.a. Luchtkwaliteit Nijmegen West

B. Werkgroep Wonen NBO:
Actueel:
Fanfarestraat, woningbouw, welk segment
Labeling 55+ seniorenwoningen
Woningbouw in het algemeen in NBO
Sloop woningen in het algemeen NBO

C. Werkgroep Ruimtelijke Ordening NBO:
Actueel:
Kanaalzone Zuid
Inrichting Graafseweg
Mandelaplein

D. Werkgroep Milieu NBO:
Actueel:
Duurzaamheid
Leefbaarheid

Notulen wijkraad

Op de eerste maandag van de maand heeft de Wijkraad Neerbosch-Oost zijn vergadering in Wijkcentrum De Schalmei.
Afhankelijk van de coronaregels wordt online vergaderd.

De notulen van deze vergaderingen zijn in te zien op het wijkforum onder vergaderingen en notulen.
Er is dan op dit forum ook de gelegenheid om uw bijdrage te leveren aan verschillende onderwerpen.
Om toegang te verkrijgen tot het wijkforum wordt verwacht dat u zich eerst registreert en inlogt.

Contactpersoon zijn?

Uw wijkorganisatie of vereniging is al jaren actief binnen de wijk maar u als bestuurder heeft te weinig overzicht van andere actieve groepen waarmee misschien kan worden samengewerkt.
Het is de bedoeling van de wijkraad om gezamenlijk met u als contactpersoon het overzicht in de wijk te verbeteren.


Contactpersoon zijn?

Uw wijkorganisatie of vereniging is al jaren actief binnen de wijk maar u als bestuurder heeft te weinig overzicht van andere actieve groepen waarmee misschien kan worden samengewerkt.

Het is de bedoeling van de wijkraad om gezamenlijk met contactpersonen het overzicht in de wijk te verbeteren.

Notulen wijkraad

Op de eerste maandag van de maand heeft de Wijkraad Neerbosch-Oost zijn vergadering in Wijkcentrum De Schalmei.

De notulen van deze vergaderingen zijn in te zien op het wijkforum onder vergaderingen en notulen.
Er is dan op dit forum ook de gelegenheid om uw bijdrage te leveren aan verschillende onderwerpen.

Om toegang te verkrijgen tot het wijkforum wordt verwacht dat u zich eerst registreert en inlogt.