Categorie Archief Actueel

Overleg wethouders (Nijmegen en Beuningen)

Samenvatting van het overleg 3 juli 2023
In mei was er na twee jaar weer een PAK-overschrijding bij APN/Dura Vermeer. De gemeente legt een dwangsom op. Dura Vermeer is geschrokken en zoekt naar de oorzaak. Op 4 juli informeert het college de raad en wordt het meetrapport gepubliceerd.

Onderzoek naar emissies van de asfaltcentrale van Dura Vermeer in Eemnes (na het 7-wijken overleg op 3 juli).

Het verslag van het overleg op 15 mei wordt besproken. Vermeld wordt dat besproken punten voor de website worden opgepakt, vooral betreft het toevoegen van tijdlijnen en grafieken. Er wordt geïnformeerd over mobiliteitstransitie: wethouder meldt dat er aan wordt gewerkt en er wordt teruggekoppeld naar de wijkvertegenwoordigers. De wethouder geeft aan dat het onderwerp ‘verkeer’ op een later overleg kan worden besproken, met mogelijk uitnodiging van de hiervoor verantwoordelijke wethouder. Het verslag wordt vastgesteld.

In het 7-wijken overleg voor 2023 is besloten de huidige overlegstructuur op te splitsen in thematische en actuele overleggen. Wijkbezoeken worden georganiseerd met ronde tafel sessies en begrijpelijke informatie voor bewoners. Bij voortgangsbrieven wordt een samenvatting gemaakt in samenwerking met wijkvertegenwoordigers. De frequentie van verschillende overlegvormen en wijkbezoeken is vastgesteld. Het volgende 7-wijken overleg staat gepland op 25 september.

De wethouder bespreekt de reacties van wijkvertegenwoordigers op het OVV-rapport. Er wordt benadrukt dat communicatie essentieel is en dat er meer aandacht moet zijn voor gezondheidsperspectieven, niet alleen technische aspecten. Er wordt ook gepleit voor meer dynamische vergunningen en dieper graven in de situatie voordat opstand ontstond.

ODRN en bedrijven moeten blijven streven naar verdere stappen binnen bestaande wettelijke kaders. Er wordt opgemerkt dat de juridische mogelijkheden duidelijker in de brief moeten worden benoemd, en er wordt gekeken naar aanpassingen in het beleidskader en de Omgevingswet om emissies beter te kunnen reguleren. De input uit dit gesprek zal worden meegenomen in verdere discussies en rapportages. Er wordt ook besproken hoe de GGD kan bijdragen aan advies en communicatie over gezondheidsaspecten.

Opzet voor een goede communicatie waaronder aandachtspunten voor een brede informatiebijeenkomst over luchtkwaliteit in het najaar van 2023. Hier is al voldoende over gesproken.

Tijdens de rondvraag wordt gesproken over de aanstaande zero emissie zones vanaf 1 januari 2025 in bepaalde gebieden. Er is vraag of deze zones ook voor bewoners gelden en wat de meerwaarde ervan is. Dit zal schriftelijk worden beantwoord. Ook wordt er verwezen naar een motie van Volt voor het gebruik van beton als alternatief voor asfalt, onderbouwd met duurzaamheidsstudies. De wethouders zullen de motie zorgvuldig bestuderen, en er wordt opgemerkt dat het thema van circulaire inkoop en gebruik van beton in de provincie breed wordt besproken met 18 gemeenten.

Werkgroep Mobiliteit 19 september 2023

Samenvatting Conceptverslag Werkgroep Mobiliteit op 19 september 2023

Bij de samenstelling van de groep voor de bespreking is gestreefd naar vertegenwoordiging uit diverse stadsdelen van Nijmegen. Sommige deelnemers waren verhinderd of gefrustreerd door het gemeentebeleid in hun wijk en zagen overleg niet meer als zinvol. Ton Schattenberg zal deze mensen benaderen en uitnodigen om toch deel te nemen aan toekomstige overleggen.

De Werkgroep Mobiliteitstransitie heeft een voorlopige voorzitter, Kees de Ruwe, en een voorlopige secretaris, Ton Schattenberg. Beiden zullen onafhankelijk opereren en voor hun respectievelijke wijken andere vertegenwoordigers aanwijzen in de werkgroep. De werkgroep zal worden voorgesteld tijdens de vergadering van de GWBN op 27 september om 19.30 uur in Wijkcentrum ‘t Hert in Nijmegen, waar Kees de Ruwe namens de werkgroep zal spreken.

De bespreking focust op hoe de GWBN de wijken kan vertegenwoordigen, met erkenning van de uitdagingen van diversiteit binnen stadsdelen en wijken. Er wordt benadrukt dat het lastig is om één vertegenwoordiging te krijgen voor een heel stadsdeel vanwege deze diversiteit. Er wordt gediscussieerd over effectieve communicatiekanalen tussen de Werkgroep Mobiliteitstransitie en de achterban, evenals hoe te communiceren met de gemeente en op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van de mobiliteitstransitieagenda.

De Werkgroep Mobiliteitstransitie benadrukt het belang van participatie in beleid en wil weten hoe serieus hun input door de gemeente Nijmegen wordt genomen. Ze vragen zich af of ze meer dan alleen symbolisch worden betrokken in het kader van de Omgevingswet. Hoewel de “Agenda versnelling mobiliteitstransitie” is aangenomen en de kaders zijn vastgesteld door de gemeenteraad, vraagt de werkgroep zich af of er nog ruimte is om bij te sturen. Ze willen duidelijk maken wat voor hen belangrijk is aan de gemeentelijke bestuurders en erkennen in principe het raadsvoorstel van de agenda voor versnelling van de mobiliteitstransitie.

Belang van een helicopterview, waarbij men breder kijkt dan alleen de wijkproblemen en zich richt op de gemeente als geheel, inclusief mobiliteitstransitie.

Belangrijke stadbrede thema’s:

 • Ypenboekweg als doorgaande en verbindingsweg die leefbaarheid van Lindenholt beïnvloedt.
 • Nieuwbouwwijken over het kanaal met brede straten en mogelijkheden voor groen en verkeersveiligheid.
 • De Graafseweg als autoweg die fysiek aangepast kan worden.
 • Doorstroming van de “groene route” van Neerbossche weg naar scheidingsweg (S100) en het gehele wegennetwerk in Nijmegen.
 • Parkeerproblemen en drukte in Nijmegen, waaronder Nijmegen-Oost.
 • Verkeersveiligheid rond scholen in Nijmegen.
 • P&R-faciliteiten en het vervoer van P&R naar de stad.
 • Problemen met parkeerpraktijken van boodschappendiensten en pakketbezorgers die de verkeersveiligheid beïnvloeden, vooral bij hoogbouw.

Toelichting onderzoek Asfaltcentrale APN

Meer informatie:

Toelichting onderzoek Asfaltcentrale APN woensdag 6 september 2023

Gebiedstafels Nijmegen

Meer duidelijkheid indeling gebiedstafels!

Wijkregisseurs

Voor elk stadsdeel zijn 3 wijkregisseurs en een medewerker participatie het aanspreekpunt voor bewoners. De wijkregisseurs hebben ieder een andere achtergrond. De een werkt aan de veiligheid, de andere regisseur werkt mee aan een sociale omgeving en de laatste regisseur is verantwoordelijk voor de fysieke openbare ruimte.

De wijkregisseurs hebben veel contact met andere specialisten in de wijk, zoals de wijkagent en medewerkers van Bindkracht 10. Zij zorgen met u voor een prettig leven in uw wijk.

Waar u terecht kunt met uw idee of melding

U kunt de wijkregisseurs mailen of bellen: zie de contactgegevens per stadsdeel. Neem contact op met de wijkregisseurs als u zich zorgen maakt of ideeën heeft over bijvoorbeeld de veiligheid, het onderhoud, plannen van de gemeente. Weet u niet in welke wijk u woont? Gebruik de adressenlijst (pdf).

Kleine problemen, zoals een losse stoeptegel of afval dat naast de container staat, meldt u via Meld & Herstel.

Ideeën of plannen voor de openbare ruimte in uw wijk kunt u plaatsen op Mijn Wijkplan. Bijvoorbeeld voor meer bomen of struiken, bankjes, drempels, een speelplek voor kinderen.

Lees meer

UW MENING TELT!!!

AANDACHTSPUNTEN WIJKRAAD NEERBOSCH OOST

Aan de hand van meerdere aandachtspunten heeft de wijkraad werkgroepen samengesteld waarin zoveel mogelijk punten worden meegenomen.

Naast werkgroepen zijn er meer zaken die we op de voet volgen, zoals bijvoorbeeld de voortgang van de ‘Omgevingswet’. Deze wet heeft direct invloed op de inspraak van medezeggenschapsorganen met betrekking tot voorgenomen besluiten van overheden.
Daarnaast sluiten wij ook aan bij wijkraden die overkoepelende belangen behartigen zodat we een gezamenlijke vuist kunnen maken.

Wilt u zaken inbrengen of meepraten met de wijkraad, meld dat dan op de website of stuur een bericht naar de secretaris via: secretaris@wijkraadneerboschoost.nl

Ook als u inbreng heeft met betrekking tot onderstaande werkgroepen!!

A. Werkgroep: Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie NBO e.a.:

 • Brede Werkgroep met meerdere aandachtspunten. Actueel:
 • o.a. Luchtkwaliteit Nijmegen West

B. Werkgroep Wonen NBO: Actueel:

 • Fanfarestraat, woningbouw, welk segment
 • Labeling 55+ seniorenwoningen
 • Woningbouw in het algemeen in NBO
 • Sloop woningen in het algemeen NBO

C. Werkgroep Ruimtelijke Ordening NBO: Actueel:

 • Kanaalzone Zuid

 • Inrichting Graafseweg
 • Mandelaplein

D. Werkgroep Milieu NBO: Actueel:

 • Duurzaamheid
 • Leefbaarheid