Categorie Archief Actueel

POLITIE DOET TOCH NIKS! OF WEL….??

Nermin Bećirbašić en John Striekwold, wijkagenten van Neerbosch Oost zijn op verzoek van de wijkraad van N.B.O. op bezoek om iets over de politie te vertellen en hun werkwijze.
Een algemeen gehoorde klacht is dat aangifte doen geen zin heeft want de politie doet er toch niks mee. Mensen voelen zich vaak in de steek gelaten, maar is dit terecht?

Mensen ervaren soms overlast of voelen zich onveilig in bepaalde situaties. Dat kan zijn door een groepje jongeren met hoodies die bij elkaar staan. De politie wordt gebeld maar die komt niet, waarom niet. De politie kan niet afgaan op gevoelens van mensen, zij komt pas in actie bij strafbare feiten en bij elkaar staan is niet strafbaar. Het advies is, als je dat niet té onveilig vindt, ga er naar toe en zeg gewoon eens goede dag, wie weet zijn het best aardige jongens.

Je ziet dat er drugs verhandeld worden maar wéér komt de politie niet, want wie zegt dat het om drugs gaat en niet om een pakje kauwgom? De politie wil dolgraag iets doen maar zij zijn gebonden aan de wet. Tóch moet je er melding van maken. Liefst nog kentekens noteren. Doe je dit niet dan weet de politie ook niets. Elke melding die je maakt word geregistreerd. Als er maar genoeg meldingen binnenkomen en de politie heeft voldoende in handen, kan zij tot actie overgaan. Of de dader daadwerkelijk wordt veroordeelt is niet aan de politie. Ook zij begrijpen soms het oordeel van een officier van justitie of een rechter niet, maar hebben het nakijken.

Drugsafval of overlast: meld het als je wilt dat er iets mee gedaan wordt!!

De wijkagent is er niet om je kat uit een boom te halen of omdat jij onenigheid hebt met je buurman. Ga eerst zelf het gesprek aan met je buurman, helpt dat niet dan kun je altijd terugvallen op buurtbemiddeling. Zij kunnen je wél helpen in veel gevallen.

De wijkagenten hebben vaak de handen vol aan huiselijk geweld, stalking, verwarde personen en andere sociale problemathiek.

Heb je last overlast van rommel die voor je deur gedumpt wordt? Dat is heel vervelend en werkt verloedering van de wijk in de hand, maar óók dat is geen taak van de wijkagent, daarvoor kun je de Meld- en Herstellijn voor bellen of contact opnemen met je woningbouwvereniging. In veel gevallen wordt het voor je opgelost.

De wijkagenten, zo blijkt wel, werken zich een slag in de rondte voor de veiligheid in de wijk. Het punt is dat je voor een bepaald probleem de juiste instantie moet benaderen. De politie is er voor overtredingen van de wet, buiten dat staan zij ook machteloos. Melden heeft absoluut zin!!

Maak eens een keer een praatje met de wijkagent als je hem ziet en laat je voorlichten.

Wijkraad Neerbosch Oost.

De stand van zaken van de Burgerparticipatie in Nijmegen (december 2021)

Beste wijkgenoten in Neerbosch-Oost,
Betreft de stand van zaken van de Burgerparticipatie in Nijmegen (december 2021)

Beste wijkgenoten in NBO, over de plannen voor het terrein van de oude school aan de Fanfarestraat verwachten we binnenkort nieuws: het besluit van het College van B&W en zijn reactie op onze zienswijzen.

Deze brief gaat over het grote probleem dat daaronder ligt: de gebrekkige en vaak falende manier waarop de gemeente Nijmegen omgaat met burgerparticipatie. U herinnert zich dat we de afgelopen jaren veel moeite gedaan hebben om door de gemeente serieus genomen te worden met onze wensen en ideeën over de wijk – vaak tevergeefs.
Inmiddels hebben maar liefst 21 wijkraden en bewonersgroepen zich aangesloten bij ons initiatief om een Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen (GWBN) op te richten.

Die werkgroep probeert het gemeentebestuur duidelijk te maken hoe belangrijk burgerparticipatie is en hoe die optimaal gerealiseerd kan worden. In onderstaand bericht geven wij een kort overzicht van wat wij tot nu toe gedaan hebben. Heel kort samengevat komt het erop neer, dat de wethouder (N. Vergunst) zegt dat hij via ons “met de burgers in goed gesprek” is, maar dat hij in feite al onze suggesties afwijst of negeert. De meeste fracties in de gemeenteraad beginnen zich door onze acties nu wel te roeren, alleen GroenLinks en D66 houden zich stil en lijken hun wethouder uit de wind te houden. Vanwege de komende verkiezingen voor de gemeenteraad in maart 2022, denken wij dat het goed is dat u hiervan de hoogte bent. Wij blijven ons inspannen voor een betere burgerparticipatie en houden ons aanbevolen voor al uw suggesties.

Inleiding
Het College van B&W is bezig om invulling te geven aan de burgerparticipatie in het kader van de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting 1 juli 2022 ingaat.
Zoals u weet proberen wij als GWBN bij de gemeente aandacht te vragen voor de gebrekkige en vaak falende manier waarop de gemeente Nijmegen burgers betrekt bij zowel grote als kleine projecten. De vele voorbeelden zijn bekend. De onvrede over het huidig verloop van de participatie – de basis voor de oprichting van de GWBN – zoals nu weer bij de bouwplannen Weezenhof en de invulling van de spoorzone, neemt alleen maar toe.
Wij maken ons dan ook ernstig zorgen over hoe de gemeente de participatie gaat invullen in het kader van de Omgevingswet.

College en Raad vergaderen daar momenteel over. Wij brengen wij onze punten van kritiek in en geven wij knelpunten aan. Doel is uiteindelijk een verbetering van het participatiebeleid.

Kort overzicht van de stappen tot nu toe.

 • Augustus 2020: vorming Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen en Open Brief aan het College van B&W van de gemeente Nijmegen over het falen van de burgerparticipatie.
 • September 2020: verklaring van de GWBN met aanbevelingen vanuit de wijkraden/bewonersgroepen hoe dan wel de burgerparticipatie in te vullen.
 • Oktober 2020: gesprek met wethouder N. Vergunst en burgermeester H. Bruls: wij ervaren een ontkenning van de problemen van de participatie door de wethouder.
 • December 2020: brief van het College van B&W met vraag aan de GWBN om advies over het participatiebeleid.
 • Januari tot juni 2021: correspondentie met ambtenaar over schriftelijke reactie van het College van B&W op verklaring en gesprek, onze uitgebreide reactie daar weer op en het verzoek van de GWBN om eerst met een voorstel voor de wettelijk vereiste invulling van de burgerparticipatie te komen waarop wij kunnen reageren.
 • 12 Juli 2021: eerste ambtelijk gesprek over invulling participatie, GWBN wil advies geven maar wil eerst voorstel afwachten en vraagt om het ambtelijk voorstel ook eerst te testen op onze casuïstiek.
 • 13 Juli 2021: College stuurt informatiebrief aan de gemeenteraad over participatiebeleid.
 • Medio september 2021 zou bespreking volgen met de Raad. NB: dat wordt uiteindelijk pas 8 december!
 • Augustus 2021: GWBN geeft het (gevraagde) advies op basis van dit stuk aan het College van B&W. Wij vinden het te juridisch, te technisch en te procedureel. En vooral: het stuk geeft nog geen invulling aan hoe participatie moet en kan worden ingericht. DE GWBN herhaalt het verzoek het stuk uit te werken door het toe te passen op diverse casussen uit de praktijk.
 • Wij sturen hiervan een kopie naar de gemeenteraad.September-oktober 2021: GWBN ontvangt de nadere uitwerking van de participatietool en het verzoek dit te bespreken. Ambtelijk is er weinig animo om de tool eerst aan de hand van
 • enkele casussen te testen. De GWBN vindt de uitwerking van het participatieprotocol nog steeds volstrekt onvoldoende. Het blijft vooral procedureel, een antwoord op de vraag hoe de participatie in te richten ontbreekt. GWBN laat weten: eerst ambtelijk testen van het protocol is echt nodig om inhoudelijk reactie te kunnen geven. De GWBN spreekt in bij de Raad met deze boodschap.
 • November 2021: eindelijk ambtelijke toezegging om twee casussen uit te werken; wij hadden om vijf gevraagd. Intussen uitnodiging van de Raad om met de raadsleden te spreken over burgerparticipatie.
 • 1 December 2021: GWBN gaat nogmaals in overleg met een delegatie van de gemeenteraad.
 • De GWBN brengt in: het is raadzaam burgers vroeg in het proces te betrekken, geef aan hoe je dat doet, maak gebruik van de rol van de wijkraden, test de participatietool aan de hand van casussen, let op met de inzet van de voorgestelde participatie-index. Deze is volgens de GWBN niet goed bruikbaar omdat hij niet objectief is.
 • 8 December 2021: op deze avond is eindelijk de kamerronde waarin de gemeenteraad en wethouder N. Vergunst over het participatievoorstel spreken uit de brief van 13 juli.

Uitkomst debat 8 december (het debat is te beluisteren via:
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nijmegen/5427b92b-33d1-4f21-b15d-1f3cab2cd911, starten bij 2:07:41.

In het opiniërend debat spreekt wethouder N. Vergunst met de gemeenteraad over burgerparticipatie. Het beleid daarvoor moet op 1 juli 2022 klaar zijn.
Raadsleden brengen onze punten naar voren, met uitzondering van GroenLinks en D66.
Wethouder N. Vergunst zegt “goed in gesprek” te zijn met de GWBN, maar wijst verder alles af. Testen van het beleid aan de hand van voorbeelden uit de praktijk wil hij niet.
Burgers vroeg in het gesprek betrekken is lastig wanneer het College nog in gesprek is met een ontwikkelaar. In antwoord op het idee van stakeholder-analyse spreekt hij liever over belanghebbenden (met moeilijk te wegen verschillende belangen): niet alles kan.
Over het ambitiedocument zegt hij dat dat het niet door de Raad hoeft te worden vastgesteld. Hij stelt voor om in januari 2022 nog niet met een raadsvoorstel te komen, maar eerst nog een tweede opiniërende ronde te organiseren. Hij probeert klaarblijkelijk het participatiebeleid in het kader van de Omgevingswet over de verkiezingen heen te tillen. Wat ons betreft gebeurt dat overigens niet.

Waar staan we nu?
Het lijkt erop dat de wethouder niet echt invulling wil geven aan betere burgerparticipatie. Het testen van een participatietool aan casuïstiek vindt hij niet zinvol. Het liefst wil hij de verdere invulling uitstellen tot na de verkiezingen. De fracties van GroenLinks en D66 steunen hem daarin. De andere partijen zijn kritischer en nemen (delen van) onze voorstellen over. Zij willen ook meer zeggenschap van de raadsleden bij de inrichting en invulling van de burgerparticipatie.

De GWBN gaat nu opnieuw in gesprek met de raadsleden om te proberen het College van B&W te bewegen om toch met een raadsvoorstel te komen voor bespreking in februari 2022, zodat nog voor de verkiezingen een besluit kan worden genomen. Raadsleden willen mogelijk ook een Klankbordgroep vanuit de gemeenteraad opnieuw instellen om toe te zien op het verdere verloop. Wij willen daarbij zeker ook in gesprek met GroenLinks en D66 om hun houding in deze nog eens te polsen en vooral ook ons standpunt duidelijk te maken.Ondertussen wachten we de ambtelijke uitwerking van twee casussen af en hopen we dat er inhoudelijk invulling wordt gegeven aan het participatiebeleid. We bezien dan in hoeverre verder gesprek met de gemeente zinvol is.

Namens de Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen,
Ton Schattenberg, secretaris

We worden gewoon voor de gek gehouden!

Begin juli heeft de voorzitter van Vereniging Dorpsbelang Hees (VDH) in een gesprek met een vertegenwoordiger van APN Nijmegen afgesproken dat wat nieuwswaardig was voor elkaar te delen. VDH is teleurgesteld over het feit dat men niet is geïnformeerd over de overschrijding van PAK’s en heeft daarom contact met de pers opgenomen.

Ook met het door de gemeente voorgestelde nieuwe meetnet zijn er GEEN sensoren in en om Neerbosch-oost voorzien.
Dit terwijl kort geleden uit onderzoeken is gebleken dat fijnstof een belangrijke oorzaak is van het voorkomen van hoge bloeddruk en deze op haar beurt weer van veel andere ziektes. Het toenemende verkeer op de Neerboscheweg en Graafseweg en het scheepvaartverkeer samen met de industrie is hier voor verantwoordelijk.

En de z.g. Groene partijen in onze gemeente doen hier NIETS aan. We worden niet eens geïnformeerd!!!

Omroep Gelderland
Link naar artikel over dit onderwerp bij Omroep Gelderland en NOS:

https://www.gld.nl/nieuws/7362150/asfaltcentrale-stoot-veel-te-veel-gevaarlijke-stoffen-uit-omwonenden-zijn-woest

https://nos.nl/artikel/2396289-forse-normoverschrijding-asfaltfabriek-nijmegen-omwonenden-woest

Gebiedstafels Nijmegen

Meer duidelijkheid indeling gebiedstafels!

Wijkregisseurs

Voor elk stadsdeel zijn 3 wijkregisseurs en een medewerker participatie het aanspreekpunt voor bewoners. De wijkregisseurs hebben ieder een andere achtergrond. De een werkt aan de veiligheid, de andere regisseur werkt mee aan een sociale omgeving en de laatste regisseur is verantwoordelijk voor de fysieke openbare ruimte.

De wijkregisseurs hebben veel contact met andere specialisten in de wijk, zoals de wijkagent en medewerkers van Bindkracht 10. Zij zorgen met u voor een prettig leven in uw wijk.

Waar u terecht kunt met uw idee of melding

U kunt de wijkregisseurs mailen of bellen: zie de contactgegevens per stadsdeel. Neem contact op met de wijkregisseurs als u zich zorgen maakt of ideeën heeft over bijvoorbeeld de veiligheid, het onderhoud, plannen van de gemeente. Weet u niet in welke wijk u woont? Gebruik de adressenlijst (pdf).

Kleine problemen, zoals een losse stoeptegel of afval dat naast de container staat, meldt u via Meld & Herstel.

Ideeën of plannen voor de openbare ruimte in uw wijk kunt u plaatsen op Mijn Wijkplan. Bijvoorbeeld voor meer bomen of struiken, bankjes, drempels, een speelplek voor kinderen.

Dukenburg
Mail naar wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Dukenburg horen de wijken:

 • Aldenhof
 • Lankforst
 • Malvert
 • Meijhorst
 • Staddijk
 • Tolhuis
 • Vogelzang
 • Weezenhof
 • Zwanenveld

Wijkteam Dukenburg:
Medewerker participatie: Nicole Schraven
Regisseur fysiek: Ellen Knippenborg en Robert Kreukniet
Regisseur sociaal: Koen Seuren
Regisseur veiligheid: Ferdi Overeem

Lindenholt
Mail naar wijkregisseurlindenholt@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Lindenholt horen de wijken:

 • ‘t Acker
 • ‘t Broek
 • Bijsterhuizen
 • De Kamp
 • Kerkenbos
 • Neerbosch-West
 • Westkanaaldijk

Wijkteam Lindenholt:
Medewerker participatie: Sara Boumghait
Regisseur fysiek: Marjolijn Evers
Regisseur sociaal: Koen Seuren
Regisseur veiligheid: Ferdi Overeem

Nijmegen-Centrum
Mail naar wijkregisseurcentrum@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Centrum horen de wijken:

 • Benedenstad
 • Stadscentrum

Wijkteam Centrum:
Medewerker participatie: Ashley de Jong
Regisseur fysiek: Anne-Marie Cobussen
Regisseur sociaal: Manon Karssen
Regisseur veiligheid: Riette Sluiter

Nijmegen-Midden
Mail naar wijkregisseurmidden@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Midden horen de wijken:

 • Goffert
 • Hazenkamp
 • Heijendaal
 • Nije Veld met o.a. het Willemskwartier, de Muntenbuurt en de Landbouwbuurt
 • St. Anna

Wijkteam Midden:
Medewerker participatie: Latifa Ourahou
Regisseur fysiek: Jeannette Stevens
Regisseur sociaal: Jessica Rijpstra
Regisseur veiligheid: Aukje van Pelt

Nijmegen-Nieuw-West
Mail naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Nieuw-West horen de wijken:

 • Hees
 • Heseveld
 • Neerbosch-Oost
 • Haven- en industrieterrein

Wijkteam Nieuw-West:
Medewerker participatie: Sara Boumghait
Regisseur fysiek: Marjolijn Evers
Regisseur sociaal: Ewart van der Putten
Regisseur veiligheid: Roos Schekman

Nijmegen-Noord
Mail naar wijkregisseurnoord@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Noord horen de wijken:

 • Lent
 • Oosterhout
 • Ressen

Wijkteam Noord:
Medewerker participatie: Latifa Ourahou
Regisseur fysiek: Menno Oudeman of Jeffrey Leeuwenhaag
Regisseur sociaal: Juliëtte Driessen
Regisseur veiligheid: Harald te Grotenhuis

Nijmegen-Oost
Mail naar wijkregisseuroost@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen Oost horen de wijken:

 • Altrade met o.a. de Schildersbuurt en de Componistenbuurt
 • Bottendaal
 • Galgenveld
 • Groenewoud
 • Hengstdal
 • Hunnerberg
 • Kwakkenberg
 • Ooyse Schependom

Wijkteam Oost:
Medewerker participatie: Roos Sebregts
Regisseur fysiek: Helen Franken
Regisseur sociaal: Manon Karssen
Regisseur veiligheid: Riette Sluiter

Nijmegen-Oud-West
Mail naar wijkregisseurwest@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Oud-West horen de wijken:

 • Biezen met o.a. Waterkwartier
 • Wolfskuil

Wijkteam Oud-West:
Medewerker participatie: Nicole Schraven
Regisseur fysiek: Jeffrey Leeuwenhaag
Regisseur sociaal: Ewart van der Putten
Regisseur veiligheid: Roos Schekman

Nijmegen-Zuid
Mail naar wijkregisseurzuid@nijmegen.nl of bel 14 024.

Bij Nijmegen-Zuid horen de wijken:

 • Brakkenstein met o.a. de Kannuniken- en Dekenbuurt
 • Grootstal
 • Hatert met o.a. de Edelstenenbuurt
 • Hatertse Hei

Wijkteam Zuid:
Medewerker participatie: Roos Sebregts
Regisseur fysiek: Jeannette Stevens
Regisseur sociaal: Jessica Rijpstra
Regisseur veiligheid: Aukje van Pelt

LUCHTKWALITEIT NIJMEGEN WEST EN WEURT

Het College van B&W heeft onlangs het Meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West goedgekeurd. De vertegenwoordigers van de 5 wijken Waterkwartier, Hees, Neerbosch, Kinderdorp Neerbosch en Weurt zijn betrokken bij de totstandkoming van het meetplan. Samen met een extern deskundige hebben we hebben meerdere keren in het overleg met de gemeente inbreng geleverd. We hebben onder meer gepleit voor meer meetlocaties voor Stikstof, Fijn stof en Roet langs de drukke verkeersaders, langs de Waal en ín de omliggende wijken. Ook hebben we gepleit voor monitoring van de uitstoot van benzeen en andere zogenaamde ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen), en een overzicht van de totale uitstoot door de industrie op het bedrijventerrein TPN-West.

Niet al onze wensen zijn gehonoreerd in het plan dat nu voorligt. Zo komen er wel meer meetlocaties voor Stikstof, maar niet voor Fijn stof. Metingen daarvan worden gerelateerd aan de resultaten van het LML-station van het RIVM aan de Graafseweg. Wij hebben gepleit – door de veranderde verkeersstromen – voor een extra LML-station aan de Energieweg, maar het is niet duidelijk of dat er überhaupt kan komen. Roetmetingen worden weliswaar 3 maanden uitgevoerd, waarna wordt gekeken of voortzetting nodig is, maar de vraag is of die periode lang genoeg is om daarover te kunnen besluiten. Benzeenmetingen worden wel uitgevoerd, maar het overzicht en monitoring van de totale uitstoot door de industrie van ZZS en de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid is nog niet in dit meetplan opgenomen.

Een belangrijk aandachtspunt is ook of met dit meetplan wordt voldaan aan de uitvoering van de moties over luchtkwaliteit die door de Raad zijn aangenomen. Zo ontbreekt vooralsnog een tijdgebonden stappenplan om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren op basis van de meetresultaten.

8 september vergadert de Raad over het meetplan. Uiteraard zullen we vanuit de bewonersorganisaties de raadsleden vooraf op de hoogte brengen van onze kritiek- en aandachtspunten. Naar verluid worden er door de gemeente medio september bewonersavonden gepland om burgers te informeren over het meetplan. Wij zullen jullie via de bewonersorganisaties (Wijkvereniging Ons Waterkwartier, Dorpsbelang Hees, Wijkraad Neerbosch, Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch, Weurt +) voorafgaand aan die info-avonden nog verdere uitleg geven over het plan en de bespreking in de raad.

Mocht je nu al meer willen weten over het meetplan en wat we als bewonersvertegenwoordigers hebben gedaan stuur dan een mail naar secretariaat@WVOW.nl.

WVOW (mede namens de vertegenwoordigers van de 5 wijken)

Doorontwikkeling Wijkgericht werken gemeente Nijmegen

Als gemeente werken we met veel bewoners en professionals samen aan prettige en leefbare wijken in Nijmegen. Om ons werk voor de wijken nog beter, vraaggerichter en efficiënter te doen, komt er vanaf 1 september een aantal wijzigingen. Met dit bericht informeren we u hier graag over.

Wat verandert er?

Al jaren speelt de afdeling Wijkmanagement een waardevolle rol als spil tussen de partners en bewoners in de wijken en de gemeentelijke organisatie. Vanaf 1 september brengen we deze rol naar het hart van onze organisatie. We brengen het wijkgericht werken volledig onder bij onze inhoudelijke afdelingen (sociaal, fysiek en veiligheid). Wijkmanagement als aparte afdeling houdt daarmee op te bestaan.

Gebiedstafels
Vanuit de inhoudelijkeafdelingen gaan we werken met zogeheten ‘gebiedstafels’. Hier bespreken en coördineren medewerkers vanuit verschillende gemeentelijke disciplines gezamenlijk vraagstukken op het gebied van leefbaarheid in de wijken. Deze nieuwe werkwijze ontwikkelen we gedurende de rest van dit jaar door in de praktijk.

Wat betekent dit voor u?

Voorop staat dat bewoners en professionals tijdens én na dit traject duidelijke aanspreekpunten bij de gemeente behouden. Wel komen er vanaf 1 september andere en meer aanspreekpunten per wijk. Wie dat zijn en hoe u met ze in contact kan komen, hoort u eind augustus van ons.

Tot 1 september kunt u contact opnemen met Wijkmanagement via het centrale mailadres: wijkmanagement@nijmegen.nl  of telefoonnummer: 024-3292928.

Meer informatie
Heeft u vragen, ideeën en/of opmerkingen over deze ontwikkeling, dan kunt u contact opnemen met onze Stuurgroep Wijkgericht Werken via wijkgerichtwerken@nijmegen.nl.

We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar een verdere versterking van ons werk voor de Nijmeegse wijken. Waarbij we natuurlijk zoveel mogelijk samen met u/ uw organisatie vorm blijven geven aan onze samenwerking.

Met vriendelijke groet,

Namens de stuurgroep Wijkgericht Werken

Janne Hendrix

Concernmanager Gemeente Nijmegen

Luchtkwaliteit

Grote Zorgen bewoners Nijmegen West en Weurt over luchtkwaliteit .

Bewoners wijken Hees, Waterkwartier, Weurt, Neerbosch-Oost, Kinderdorp Neerbosch voeren actie.

De kranten staan er vol mee: de uitstoot van asfaltcentrale APN. In juni is een 17 x hogere uitstoot gemeten van naftaleen. Naftaleen behoort tot de groep Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Bedrijven zijn verplicht uitstoot van ZZS te voorkomen. Als dat niet kan geldt een minimalisatieplicht. Uitstoot boven de norm kan dus gewoon niet!

Wat ons evenveel zorgen baart is dat de sterk verhoogde uitstoot van naftaleen duidt op de ververwerking van teerhoudend asfalt. Dit is sinds 2001 verboden, vanwege de uitstoot van PAKs, waaronder het sterk kankerverwekkende benzoapyreen!
Asfalt dat wordt verzameld bij het frezen van oude wegen ( met name in Brabant en Limburg) bevat vaak nog teer en PAKs. Om dit te kunnen recyclen moet het eerst thermisch worden gereinigd in speciale installaties. Kennelijk is dit bij de APN niet gebeurd.

Wij maken ons zorgen. Hoe vaak is teerhoudend asfalt verwerkt in het verleden en hoe vaak zal dit nog gebeuren? Dit kun je niet – zoals de gemeente nu voorstelt – met een dwangsom en een enkele incidentele meting stoppen zo vrezen wij. Verder is er regelmatig stankoverlast en irriterende lucht die op je longen slaat, afgelopen vrijdag nog.
Wij willen dat de APN sluit ! Woensdag a.s. vergadert de raad hierover. Een aantal politieke partijen hebben al aangegeven een motie voor sluiting te steunen. Wil je ook schone lucht in de wijk? Vraag dan uw raadslid om sluiting van de asfaltfabriek. Op de website dorpsbelanghees.nl vind je een voorbeeldbrief.

Daarnaast gaat het ook om wat andere bedrijven uitstoten, en wat dat opgeteld betekent voor de lucht in onze wijken. Wij, vertegenwoordigers van de 5 wijken hebben al in januari aan de ODRN gevraagd om een overzicht van vergunde emissies. Dit overzicht komt er nu in november. De wethouder heeft toegezegd het meetplan dat vorige week in de raad is besproken daarop aan te passen.

En natuurlijk willen we ook weten hoe het zit met de uitstoot van fijnstof, vanwege de toegenomen verkeersdruk op de Energieweg (S100) en de scheepvaart. Daarom hebben we de gemeente gevraagd het RIVM-meetstation aan de Graafseweg te verplaatsen naar de energieweg en extra fijnstof-metingen te doen langs de Neerbosscheweg, Energieweg, ín de wijken en langs de Waal. Ook het ultrafijnstof (grotendeels gevormd door roetdeeltjes), dat volgens de Gezondheidsraad bewezen schadelijk is voor de gezondheid en waarvan de uitstoot moet worden teruggedrongen, willen we door uitgebreidere roetmetingen door de gemeente in kaart laten brengen.

Dinsdag 21 en donderdag 23 september organiseert de gemeente informatiebijeenkomsten (digitaal) Het is goed om daar je zorgen te uiten en vragen te stellen aan de deskundigen. Wil je voorafgaand aan de info-avond meer achtergrondinformatie, bijvoorbeeld over onze inbreng op het meetplan en inspraak bij de raad, ga dan naar de website van de Wester: www.dewester.info .


Wijkraad Neerbosch-Oost heeft zich bij 4 wijken in West aangesloten

Vorig jaar heeft u uit de media kunnen vernemen over het plan van de asfaltmenginstallatie om de benzeenuitstoot te mogen verhogen. Uiteindelijk is een beoogde aanvraag, door protesten van bewoners uit omringende wijken, niet doorgezet.
Dit is de aanleiding dat na enige druk vanuit enkele wijken, de gemeenteraad aangaf meer aandacht te willen geven aan de luchtkwaliteit in Nijmegen-West en met bewoners in overleg te gaan.

In februari van dit jaar heeft Wijkraad Neerbosch-Oost zich aangesloten bij de wijken uit het stadsdeel Nijmegen-West die deelnemen aan het overleg met de gemeente over de luchtkwaliteit.
In maart heeft een overleg tussen de wijken en enkele deskundigen plaats gehad, nadien werd een lijst met vragen aan de gemeente toegestuurd.
De vragenlijst werd in april en mei in enkele online vergaderingen met de gemeenteraad, wethouder Tiemens en in het 5Wijkenoverleg verder besproken.
De online vergaderingen mondden uit in een concept meetplan maar werd door de wijken nog niet als bevredigend ervaren. De wijken zijn voornemens om enkele deskundigen te raadplegen om het concept meetplan te toetsen.LUCHTKWALITEIT NIJMEGEN WEST EN WEURT (augustus 2021)

Het College van B&W heeft onlangs het Meetplan Luchtkwaliteit Nijmegen-West goedgekeurd. De vertegenwoordigers van de 5 wijken Waterkwartier, Hees, Neerbosch, Kinderdorp Neerbosch en Weurt zijn betrokken bij de totstandkoming van het meetplan. Samen met een extern deskundige hebben we hebben meerdere keren in het overleg met de gemeente inbreng geleverd. We hebben onder meer gepleit voor meer meetlocaties voor Stikstof, Fijn stof en Roet langs de drukke verkeersaders, langs de Waal en ín de omliggende wijken. Ook hebben we gepleit voor monitoring van de uitstoot van benzeen en andere zogenaamde ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen), en een overzicht van de totale uitstoot door de industrie op het bedrijventerrein TPN-West.

Niet al onze wensen zijn gehonoreerd in het plan dat nu voorligt. Zo komen er wel meer meetlocaties voor Stikstof, maar niet voor Fijn stof. Metingen daarvan worden gerelateerd aan de resultaten van het LML-station van het RIVM aan de Graafseweg. Wij hebben gepleit – door de veranderde verkeersstromen – voor een extra LML-station aan de Energieweg, maar het is niet duidelijk of dat er überhaupt kan komen. Roetmetingen worden weliswaar 3 maanden uitgevoerd, waarna wordt gekeken of voortzetting nodig is, maar de vraag is of die periode lang genoeg is om daarover te kunnen besluiten. Benzeenmetingen worden wel uitgevoerd, maar het overzicht en monitoring van de totale uitstoot door de industrie van ZZS en de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid is nog niet in dit meetplan opgenomen.

Een belangrijk aandachtspunt is ook of met dit meetplan wordt voldaan aan de uitvoering van de moties over luchtkwaliteit die door de Raad zijn aangenomen. Zo ontbreekt vooralsnog een tijdgebonden stappenplan om de luchtkwaliteit en leefbaarheid te verbeteren op basis van de meetresultaten.

8 september vergadert de Raad over het meetplan. Uiteraard zullen we vanuit de bewonersorganisaties de raadsleden vooraf op de hoogte brengen van onze kritiek- en aandachtspunten. Naar verluid worden er door de gemeente medio september bewonersavonden gepland om burgers te informeren over het meetplan. Wij zullen jullie via de bewonersorganisaties (Wijkvereniging Ons Waterkwartier, Dorpsbelang Hees, Wijkraad Neerbosch, Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch, Weurt +) voorafgaand aan die info-avonden nog verdere uitleg geven over het plan en de bespreking in de raad.

Mocht je nu al meer willen weten over het meetplan en wat we als bewonersvertegenwoordigers hebben gedaan stuur dan een mail naar secretariaat@WVOW.nl.

WVOW (mede namens de vertegenwoordigers van de 5 wijken)

Renovatie winkelcentrum De Notenhout

[3d-flip-book id=”503″ ][/3d-flip-book]

Actueel

De onderwerpen worden regelmatig bijgewerkt.

Kanaalzone-Zuid

Het kan een belangrijk moment zijn tijdens de fases naar de verwezenlijking van het toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg om de leefomgeving van de bewoners van Neerbosch-Oost te verbeteren.

Inrichting Neerbosscheweg, Graafseweg en Mandelaplein

Een visie op aanpassing infrastructuur van Neerbosscheweg en Graafseweg is ingediend en opname verzocht in MER Kanaalzone-Zuid

Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit van onze leefomgeving is het overleg dat 7 wijken (Hees, Waterkwartier, Neerbosch-Oost, Kinderdorp Neerbosch, Lent, Wolfskuil en Weurt) met de gemeente Nijmegen voert.

Door deelname aan het 7 Wijkenoverleg is de Wijkraad actief in de tot standkoming van een meetplan en indeling van meetpunten in Nijmegen-West, -Noord en Weurt.

Omgevingsdienst ODRN en GGD/GMD

De Wijkraad neemt deel in het 7Wijkenoverleg aan vergaderingen op wijkniveau over leefomgeving en gezondheid.

TPN-West

Al jaren wordt door de gemeente, industrie en bewoners van een aantal wijken gewerkt aan een toekomstvisie voor dit grootste, binnen gemeentegrenzen gelegen, industriegebied.
De wijkraad zal zich in de nabije toekomst aansluiten bij een hernieuwd overleg.

Bestemming Fanfarestraat

Houdt de hand aan de pols over verkoop en bestemming van het perceel
van de voormalige school Het Octaaf aan de Fanfarestraat.

Wonen

De Wijkraad is in overleg met diverse organisaties en woningcorporaties
over onder andere Labeling 60+ en verkamering in de wijk.

Bijeenkomst “Samen in en voor Neerbosch-Oost”
– verschuift naar volgend jaar

Vervuiling in en van de wijk

De stand van zaken van de burgerparticipatie in Nijmegen – december 2021

De Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen is een samenwerking van vele burgers-vertegenwoordigende groepen in Nijmegen.

Op dit moment zijn deze groepen:
Stichting Platform Heyendaal;
Wijkvereniging ons Waterkwartier;
Wijkraad Wolfskuil;
Vereniging Dorpsbelang Hees;
Buurtcomité Thijmstraat;
Poppodium Merleyn;
Stichting Hart voor Hazenkamp;
Stichting Wijkraad Lent, Werkgroep Lentse Plas en Werkgroep Verkeer;
Bewonersplatform Weezenhof;
Johannushof, Nijmegen;
Wijkraad Brakkenstein;
Wijkcomité Nijmegen-Oost;
Klankbordgroep Veur-Lent;
Stichting Wijkraad Neerbosch-Oost;
Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch;
Wijkraad Nijmegen Noord;
Werkgroep Park Waaijenstein in Oosterhout;
Buurtplatform Wedren-Julianapark;
Fietsersbond Nijmegen e.o.;
Bewonersoverleg Lindenholt;
Oogvereniging afdeling Nijmegen.