ACTUEEL

Wat zijn onze activiteiten tot nu toe:

Luchtkwaliteit West

Wijkraad Neerbosch-Oost, als lid van het 7Wijken overleg, ziet er op toe dat de gemeente aan een veilige en gezonde leefomgeving werkt voor wijkbewoners. Luchtkwaliteit is daarbij een belangrijk thema. De Omgevingsvisie onderstreept niet voor niets het belang van goede luchtkwaliteit vanwege de positieve invloed op de gezondheid van de Nijmegenaren. Op basis van het bestaande beleid van het Uitvoeringsprogramma Lucht 2020-2030 en de acties uit het Schone Lucht Akkoord worden volgens de gemeente al concrete stappen gezet op de belangrijkste bronnen wegverkeer, binnenvaart, industrie en hout stook.
Door deelname aan het 7 Wijkenoverleg is de Wijkraad actief in de tot standkoming van een meetplan op straatniveau en indeling van meetpunten, stikstof (NO2), fijnstof (PM), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), roet en benzeen in Nijmegen-West, -Noord en Weurt.

Bestemming Fanfarestraat

Houdt de vinger aan de pols over verkoop en bestemming van het perceel van de voormalige school Het Octaaf aan de Fanfarestraat.

Kanaalzone Zuid

Een visie op aanpassing infrastructuur van Neerbosscheweg en Graafseweg is ingediend en onderwerp van discussie met de gemeente. Het betreft het samenvoegen van de beide rijbanen van de Neerbosscheweg die langs de sportvelden worden geleid. Er onstaat dan een rustgebied tussen Aubadestraat en Bastionhotel/appartementenblok. Er is een verzoek om dit in het MER Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg op te nemen

  • Mandelaplein
    Aan de hand van de ingezonden visie over aanpassing van infrastructuur van o.a. Het Mandelaplein wordt hierover met de gemeente nog gediscussieerd.
  • Inrichting Graafseweg
    Recent is er door de gemeente informatie verstrekt waarbij men tussen twee varianten kon kiezen. Aan de hand van onze eerdere ingezonden visie over aanpassing van infrastructuur van o.a. de Graafseweg is de wijkraad ervan overtuigd dat een grotere verbetering op de leefomgeving wordt bereikt wanneer de rijbaan aan de zijde van de wijk naar het spoortalud wordt verlegd. Hierover wordt met de gemeente nog gediscussieerd.

ODRN en GGD/GMD

De Wijkraad neemt deel aan de vergaderingen op wijkniveau, gezamenlijk met de andere 6 wijken.

Omgevingswet

De invoering van de nieuwe omgevingswet is uitgesteld maar wordt al door gemeenten toegepast. De wijkraad denkt dat het nodig is om ook inzicht op deze materie te verkrijgen.

Wonen

De Wijkraad is in gesprek met diverse organisaties en woningcorporaties over onder andere Labeling 60+ en verkamering in de wijk.

Het instellen van werkgroepen zodat actief met afvaardigingen kan worden deelgenomen bij georganiseerde bijeenkomsten van gemeente en andere organisaties.

Stand van zaken van de burgerparticipatie in Nijmegen – december 2021

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Header_BP22.png

De Gezamenlijke Werkgroep Burgerparticipatie Nijmegen is een samenwerking van vele burgers-vertegenwoordigende groepen in Nijmegen.

Op dit moment zijn deze groepen vertegenwoordigd:
Stichting Platform Heyendaal;
Wijkvereniging ons Waterkwartier;
Wijkraad Wolfskuil;
Vereniging Dorpsbelang Hees;
Buurtcomité Thijmstraat;
Poppodium Merleyn;
Stichting Hart voor Hazenkamp;
Stichting Wijkraad Lent, Werkgroep Lentse Plas en Werkgroep Verkeer;
Bewonersplatform Weezenhof;
Johannushof, Nijmegen;
Wijkraad Brakkenstein;
Wijkcomité Nijmegen-Oost;
Klankbordgroep Veur-Lent;
Stichting Wijkraad Neerbosch-Oost;
Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch;
Wijkraad Nijmegen Noord;
Werkgroep Park Waaijenstein in Oosterhout;
Buurtplatform Wedren-Julianapark;
Fietsersbond Nijmegen e.o.;
Bewonersoverleg Lindenholt;
Oogvereniging afdeling Nijmegen.