Kanaalzone-Zuid – Goffert/Winkelsteeg

Kanaalzone-Zuid – Goffert/Winkelsteeg

Visie Wijkraad Neerbosch-Oost december 2020
De gemeente Nijmegen denkt na over een toekomstplan voor de Kanaalzone-Zuid. Dat is grofweg het gebied aan weerszijden van het Maas-Waalkanaal, ten zuiden van de Neerbosscheweg, zie figuren. Ook bedrijventerrein Winkelsteeg en het gebied rondom station Goffert zijn hier onderdeel van.

In het kader van gewenste participatie door bewoners van de stad heeft de Wijkraad Neerbosch-Oost gemeend een aanbeveling te bieden voor de toegangswegen naar het Plan Kanaalzone-Zuid. Deze aanbeveling vormt voor de Wijkraad Neerbosch-Oost een leidraad in het overleg met de gemeente Nijmegen.

De aanleiding voor het toekomstplan is de Omgevingsvisie “Nijmegen, stad in beweging”. Deze is vastgesteld door het college van B&W en naar de gemeenteraad gestuurd voor definitieve besluitvorming. Deze visie gaat over de inrichting van de stad in de komende 20 jaar. Er staat onder
meer in dat de toekomstige groei van inwoners en werkgelegenheid binnen de bestaande stadsgrenzen zoveel als mogelijk worden opgevangen. Dat betekent dat de gemeente op zoek is naar ruimte voor extra woningen en werkplekken in verschillende gebieden in de stad, waaronder de Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg

Neerbosch-Oost
Deze wijk grenst aan het bestemmingsgebied Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg. De wijk wordt voornamelijk begrensd door de N326, die in de S103 overgaat (Graafseweg) en het Maas-Waalkanaal.
De Neerbosscheweg, ‘Groene Route’ of S100, doorsnijdt de wijk en is één van de belangrijkste routes door Nijmegen.
Deze toegangswegen naar de Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg zijn belangrijk voor de leefomgeving van de bewoners van Neerbosch-Oost.
Het kan een belangrijk moment zijn tijdens de fases naar de verwezenlijking van het toekomstplan Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg om de leefomgeving van de bewoners van Neerbosch-Oost te verbeteren.

Neerbosscheweg
De huidige Neerbosscheweg is gesplitst langs beide zijden van het Bastionhotel en de appartementen Neerbosscheweg.

Een aanbeveling van de wijkraad Neerbosch-Oost is om deze onwenselijke situatie voor de bewoners van de wijk te verbeteren.

Verbetering
Voor de toekomstige plannen Kanaalregio-Zuid is het advies de beide rijbanen op de Neerbosscheweg ter hoogte van de kruising Rosa de Limastraat en OCHuismanstraat samen te voegen en deze langs de
kant van de sportvelden van Quick1888 te leiden.

Voordelen
– Geen doorgaand verkeer tussen Bastionhotel, de appartementen Neerbosscheweg en bewoning aan de Aubadestraat
– De ruimte benutten, tussen appartementen Aubadestraat, Bastionhotel en appartementen Neerbosscheweg door aanleg toegangsweg naar hotel en appartementen.
– Significant minder geluidsoverlast tussen Bastionhotel, appartementen Neerbosscheweg en appartementen Aubadestraat
– Significant minder luchtvervuiling van het verkeer aan de bewoning van de Aubadestraat

Op de kruising Rosa de Limastraat/OCHuismanstraat:
a. Verkort traject tijdens het oversteken voor fietsers en voetgangers
b. Het overstekend fiets- en voetgangersverkeer ondervindt bijna geen hinder zodat de doorstroming verbetert.
c. Verbetering door verbreding van de fietsovergangen

Nadelen
Bewoners van de flatwoningen aan de zijde van de sportvelden van de Neerbosscheweg hebben geen verbetering geluidsoverlast en luchtkwaliteit na de aanpassing

Aanpassing infrastructuur
● Rijbanen Neerbosscheweg ter hoogte van het kruispunt OC Huismanstraat en Rosa de Limastraat samenvoegen
● Aangepast deel Neerbosscheweg te leiden langs de rand van sportvelden Quick1888
● Aanleggen van een toegangsweg of parallelweg voor toegang hotel en bewoners naar Bastionhotel en appartementen Neerbosscheweg

Inrichting Nelson Mandelaplein
Verwachtingen
● Versmalling van de Graafseweg wordt de komende jaren verder doorgevoerd tot aan de Neerbosscheweg.
● Wegdek overbodig deel versmalde Graafseweg (vanaf centrum) wordt verwijderd
● Rijbanen Graafseweg vanaf woonboulevard na Graafsebrug worden samengevoegd naar de kant van het spoortalud voor de aansluiting kruising Neerbosscheweg
● Enkele afslag naar stationgebied Goffert

Voordelen
1. Ruimte tussen Boekstaetedreef en sportvelden beschikbaar voor woningbouw
2. Verbetering snelfietsroute Dennenstraat door verbreding; verkorte oversteek over versmalde Graafseweg
3. Ruimte tussen verlegde Graafseweg (aan de kant van het spoortalud) en de wijk Neerbosch-Oost voor woningbouw.
4. Vergroeningsstrook langs de verlegde Graafseweg als groene buffer voor de nieuwe bebouwing
5. Bewoners van de nieuwe woningen aan de kant van Neerbosch-Oost hebben toegang naar winkelcentrum, scholen, etc. in het hart van de wijk.
6. De nieuwe bebouwing door nieuwe bouwtechnieken geen of minder last van de geluidsbelasting van de verlegde Graafseweg, spoorlijn en activiteiten op Winkelsteeg.
7. Geluidsreductie en vermindering verkeers milieuaspecten zoals fijnstof, NOx en roet voor Neerbosch-Oost.

Rotonde Nelson Mandelaplein
In de toekomstvisie Kanaalzone-Zuid/Winkelsteeg staat een rotonde gepland. De indruk wordt gewekt dat deze rotonde dezelfde structuur zal hebben als die op het Gaziantepplein.
Door de complexe verkeersstructuur op de rotonde Gaziantepplein ontstaat oponthoud tijdens de spitsuren op de Neerbosscheweg. Door het oponthoud zijn er regelmatig blokkades op de kruising Rosa de Limastraat/ OCHuismanstraat op de Neerbosscheweg.
De Wijkraad raadt daarom de aanleg van een rotonde af op het Nelson Mandelaplein.

Vrijgekomen ruimte
Indien een reguliere kruising wordt geprojecteerd, versmalde Graafse weg naar de verlegde Graafseweg:
1. Is er ruimte voor voor meer vergroening
2. Te benutten voor uitbreiding of verbreding van fietsroutes.


Opmerkingen en bronnen – (nog) niet in het conceptstuk:

Na de aanpassingen aan de Groene Route om de doorstroming te verbeteren is een evaluatie geweest die aantoonde dat het aantalvoertuigverliesuren van 1126 uren met 6 uren werd verminderd.

MuConsult_bv_Monitoring en evaluatie SLIM Benutten_-_Arnhem-Nijmegen_Eindrapport.pdf
Dit rapport is het eerste van een serie over vervoer in de file BOC_-bjilage_1_Evaluatie_Beter_Benutten_1Eindrapport(PS2015-554)
Blz 7 punt 2.3.11 Nijmegen Groene Route
Blz 10 punten 4 Inleiding en punt 4.1 Tabel: project 20A

BOC_-bjilage_3_Eindevaluatie_Stedelijk_Weginspecteur_Arnhem-Nijmegen(PS2015-554).pdf
Pagina 10 – 13

Over de auteur

Redactie editor

Geef een reactie